Demo

TTKhu đô thịLô đấtTòa nhàTầngPhòngDiện tích (m2)Hướng Ban côngHướng CửaGiá gốc (Triệu/m2)Tiến độChênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)Giá bán (Triệu/m2)Tổng số tiền mua căn hộ
1Thanh Hà BB2.1HH03F6279.96Tây ô gócĐông12.360.25012.991038.31
2Thanh Hà BB2.1HH03F7279.96Tây ô gócĐông12.360.24012.861028.31
3Thanh Hà BB2.1HH03F9279.96Tây ô gócĐông12.360.24012.861028.31
4Thanh Hà BB2.1HH03F10279.96Tây ô gócĐông12.360.23012.741018.31
5Thanh Hà BB2.1HH03F11279.96Tây ô gócĐông12.360.25012.991038.31
6Thanh Hà BB2.1HH03F12279.96Tây ô gócĐông12.360.25012.991038.31
7Thanh Hà BB2.1HH03F14279.96Tây ô gócĐông12.360.25513.051043.31
8Thanh Hà BB2.1HH03F15279.96Tây ô gócĐông12.360.25012.991038.31
9Thanh Hà BB2.1HH03F16279.96Tây ô gócĐông12.360.25012.991038.31
10Thanh Hà BB2.1HH03F18279.96Tây ô gócĐông12.360.25513.051043.31
11Thanh Hà BB2.1HH03F19274.95Tây ô gócĐông12.360.24012.89966.38
12
13Thanh Hà BB2.1HH03F5471.96TâyĐông120.22012.28883.52
14Thanh Hà BB2.1HH03F9471.96TâyĐông120.22012.28883.52
15Thanh Hà BB2.1HH03F10471.96TâyĐông120.22512.35888.52
16Thanh Hà BB2.1HH03F12471.96TâyĐông120.22512.35888.52
17Thanh Hà BB2.1HH03F14471.96TâyĐông120.22512.35888.52
18Thanh Hà BB2.1HH03F15471.96TâyĐông120.22512.35888.52
19Thanh Hà BB2.1HH03F16471.96TâyĐông120.22012.28883.52
20Thanh Hà BB2.1HH03F18471.96TâyĐông120.23012.42893.52
21Thanh Hà BB2.1HH03F19474.95Tây ô gócĐông12.360.25013.03976.38
22
23Thanh Hà BB2.1HH03F6679.96Tây ô gócĐông12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
24Thanh Hà BB2.1HH03F8679.96Tây ô gócĐông12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
25Thanh Hà BB2.1HH03F9679.96Tây ô gócĐông12.360.24012.861028.31
26Thanh Hà BB2.1HH03F10679.96Tây ô gócĐông12.360.25513.051043.31
27Thanh Hà BB2.1HH03F11679.96Tây ô gócĐông12.360.25012.991038.31
28Thanh Hà BB2.1HH03F12679.96Tây ô gócĐông12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
29Thanh Hà BB2.1HH03F12A679.96Tây ô gócĐông12.360.23012.741018.31
30Thanh Hà BB2.1HH03F14679.96Tây ô gócĐông12.360.25513.051043.31
31Thanh Hà BB2.1HH03F15679.96Tây ô gócĐông12.360.25513.051043.31
32Thanh Hà BB2.1HH03F18679.96Tây ô gócĐông12.360.25513.051043.31
33
34Thanh Hà BB2.1HH03F2871.63BắcNam120.25512.77914.56
35Thanh Hà BB2.1HH03F6871.63BắcNam120.22512.35884.56
36Thanh Hà BB2.1HH03F7871.63BắcNam120.22012.28879.56
37Thanh Hà BB2.1HH03F10871.63BắcNam120.22512.35884.56
38Thanh Hà BB2.1HH03F11871.63BắcNam120.22012.28879.56
39Thanh Hà BB2.1HH03F12871.63BắcNam120.22512.35884.56
40Thanh Hà BB2.1HH03F14871.63BắcNam120.22512.35884.56
41Thanh Hà BB2.1HH03F15871.63BắcNam120.22512.35884.56
42Thanh Hà BB2.1HH03F16871.63BắcNam120.23012.42889.56
43Thanh Hà BB2.1HH03F18871.63BắcNam120.23012.42889.56
44Thanh Hà BB2.1HH03F19871.63BắcNam120.22512.35884.56
45
46Thanh Hà BB2.1HH03F21068.35BắcNam120.22012.29840.2
47Thanh Hà BB2.1HH03F81068.35BắcNam120.23012.44850.2
48Thanh Hà BB2.1HH03F111068.35BắcNam120.2TT#VALUE!#VALUE!
49Thanh Hà BB2.1HH03F121068.35BắcNam120.2TT#VALUE!#VALUE!
50Thanh Hà BB2.1HH03F151068.35BắcNam120.23512.51855.2
51Thanh Hà BB2.1HH03F161068.35BắcNam120.23012.44850.2
52Thanh Hà BB2.1HH03F191068.35BắcNam120.22512.37845.2
53
54Thanh Hà BB2.1HH03F31268.35BắcNam120.22512.37845.2
55Thanh Hà BB2.1HH03F151268.35BắcNam120.23512.51855.2
56Thanh Hà BB2.1HH03F161268.35BắcNam120.22512.37845.2
57Thanh Hà BB2.1HH03F171268.35BắcNam120.22512.37845.2
58
59Thanh Hà BB2.1HH03F21471.63BắcNam120.21012.14869.56
60Thanh Hà BB2.1HH03F61471.63BắcNam120.23012.42889.56
61Thanh Hà BB2.1HH03F71471.63BắcNam120.22012.28879.56
62Thanh Hà BB2.1HH03F111471.63BắcNam120.22012.28879.56
63Thanh Hà BB2.1HH03F121471.63BắcNam120.2TT#VALUE!#VALUE!
64Thanh Hà BB2.1HH03F141471.63BắcNam120.22512.35884.56
65Thanh Hà BB2.1HH03F161471.63BắcNam120.22012.28879.56
66Thanh Hà BB2.1HH03F181471.63BắcNam120.22512.35884.56
67
68Thanh Hà BB2.1HH03F41679.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
69Thanh Hà BB2.1HH03F61679.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
70Thanh Hà BB2.1HH03F81679.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
71Thanh Hà BB2.1HH03F91679.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
72Thanh Hà BB2.1HH03F141679.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
73Thanh Hà BB2.1HH03F151679.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
74
75Thanh Hà BB2.1HH03F121871.96ĐôngTây120.27012.97933.52
76Thanh Hà BB2.1HH03F171871.96ĐôngTây120.24512.63908.52
77Thanh Hà BB2.1HH03F191858NamBắc120.2TT#VALUE!#VALUE!
78
79Thanh Hà BB2.1HH03F92079.96Đông ô gócTây12.360.210013.611088.31
80Thanh Hà BB2.1HH03F122079.96Đông ô gócTây12.360.210013.611088.31
81Thanh Hà BB2.1HH03F142079.96Đông ô gócTây12.360.2TT#VALUE!#VALUE!
82Thanh Hà BB2.1HH03F192062.64NamBắc120.2TT#VALUE!#VALUE!
83
84Thanh Hà BB2.1HH03F22271.63NamBắc120.21012.14869.56
85Thanh Hà BB2.1HH03F82271.63NamBắc120.22012.28879.56
86Thanh Hà BB2.1HH03F92271.63NamBắc120.22512.35884.56
87Thanh Hà BB2.1HH03F112271.63NamBắc120.22512.35884.56
88Thanh Hà BB2.1HH03F142271.63NamBắc120.22012.28879.56
89Thanh Hà BB2.1HH03F152271.63NamBắc120.22012.28879.56
90Thanh Hà BB2.1HH03F162271.63NamBắc120.22012.28879.56
91Thanh Hà BB2.1HH03F182271.63NamBắc120.22512.35884.56
92Thanh Hà BB2.1HH03F192278.28NamBắc120.22012.26959.36
93
94Thanh Hà BB2.1HH03F22468.35NamBắc120.21512.22835.2
95Thanh Hà BB2.1HH03F82468.35NamBắc120.23512.51855.2
96Thanh Hà BB2.1HH03F92468.35NamBắc120.22012.29840.2
97Thanh Hà BB2.1HH03F102468.35NamBắc120.22512.37845.2
98Thanh Hà BB2.1HH03F112468.35NamBắc120.23012.44850.2
99Thanh Hà BB2.1HH03F122468.35NamBắc120.22512.37845.2
100Thanh Hà BB2.1HH03F142468.35NamBắc120.22512.37845.2
101Thanh Hà BB2.1HH03F152468.35NamBắc120.22512.37845.2
102Thanh Hà BB2.1HH03F162468.35NamBắc120.22512.37845.2
103Thanh Hà BB2.1HH03F182468.35NamBắc120.22512.37845.2
104Thanh Hà BB2.1HH03F192478.28NamBắc120.22012.26959.36
105
106Thanh Hà BB2.1HH03F52678.28NamBắc120.21512.19954.36
107Thanh Hà BB2.1HH03F92678.28NamBắc120.23512.45974.36
108Thanh Hà BB2.1HH03F102678.28NamBắc120.22012.26959.36
109Thanh Hà BB2.1HH03F112678.28NamBắc120.22512.32964.36
110Thanh Hà BB2.1HH03F122678.28NamBắc120.23012.38969.36
111Thanh Hà BB2.1HH03F142678.28NamBắc120.22512.32964.36
112Thanh Hà BB2.1HH03F162678.28NamBắc120.22512.32964.36
113Thanh Hà BB2.1HH03F182678.28NamBắc120.22012.26959.36
114Thanh Hà BB2.1HH03F192668.35NamBắc120.22012.29840.2
115
116Thanh Hà BB2.1HH03F52878.28NamBắc120.22012.26959.36
117Thanh Hà BB2.1HH03F82878.28NamBắc120.22012.26959.36
118Thanh Hà BB2.1HH03F92878.28NamBắc120.22512.32964.36
119Thanh Hà BB2.1HH03F102878.28NamBắc120.22512.32964.36
120Thanh Hà BB2.1HH03F112878.28NamBắc120.22512.32964.36
121Thanh Hà BB2.1HH03F152878.28NamBắc120.22512.32964.36
122Thanh Hà BB2.1HH03F162878.28NamBắc120.22012.26959.36
123Thanh Hà BB2.1HH03F182878.28NamBắc120.22012.26959.36
124Thanh Hà BB2.1HH03F192858NamBắc120.2TT#VALUE!#VALUE!
125
126Thanh Hà BB2.1HH03F93068.35NamBắc120.23512.51855.2
127Thanh Hà BB2.1HH03F113068.35NamBắc120.23012.44850.2
128Thanh Hà BB2.1HH03F123068.35NamBắc120.23512.51855.2
129Thanh Hà BB2.1HH03F143068.35NamBắc120.22512.37845.2
130Thanh Hà BB2.1HH03F153068.35NamBắc120.22512.37845.2
131Thanh Hà BB2.1HH03F163068.35NamBắc120.23012.44850.2
132Thanh Hà BB2.1HH03F183068.35NamBắc120.23512.51855.2
133
134Thanh Hà BB2.1HH03F53271.63NamBắc120.21512.21874.56
135Thanh Hà BB2.1HH03F83271.63NamBắc120.22012.28879.56
136Thanh Hà BB2.1HH03F103271.63NamBắc120.22012.28879.56
137Thanh Hà BB2.1HH03F113271.63NamBắc120.22012.28879.56
138Thanh Hà BB2.1HH03F143271.63NamBắc120.22012.28879.56
139Thanh Hà BB2.1HH03F153271.63NamBắc120.22512.35884.56
140Thanh Hà BB2.1HH03F163271.63NamBắc120.22012.28879.56
141Thanh Hà BB2.1HH03F183271.63NamBắc120.22012.28879.56
142
143Thanh Hà BB2.1HH03FKiot1038.72Tây400.4TT#VALUE!#VALUE!
144Thanh Hà BB2.1HH03FKiot1239.74Tây ô góc41.20.4TT#VALUE!#VALUE!
145Thanh Hà BB2.1HH03FKiot1434.44Bắc35.350.275057.131967.45
146Thanh Hà BB2.1HH03FKiot1636.69Bắc350.275055.442034.15
147Thanh Hà BB2.1HH03FKiot2040.03Bắc350.2TT#VALUE!#VALUE!
148Thanh Hà BB2.1HH03FKiot2834.43Bắc350.2TT#VALUE!#VALUE!
149Thanh Hà BB2.1HH03FKiot3039.74Đông ô góc36.050.2TT#VALUE!#VALUE!
150Thanh Hà BB2.1HH03FKiot3433.19Đông270.2TT#VALUE!#VALUE!
151Thanh Hà BB2.1HH03FKiot5440.03Nam270.255040.741630.81
152Thanh Hà BB2.1HH03FKiot5643.25Nam27.270.254039.761719.43

TOP