HOTLINE: Đình Doanh 0969.806.999 - Quốc Cường 0981.492.888

Mẫu xác nhận tình trạng chưa có nhà tại hà nội

Ngày đăng: 11:30:09 Chiều 23/02/2016

Phụ lục số 02

(Mẫu Giấy xác nhận về hộ khẩu và  thực trạng nhà ở  của hộ gia đình, cá nhân

khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế

VAT (cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18  tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN VỀ  HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở  CỦA HỘ GIA

ĐÌNH, CÁ NHÂN  KHI VAY VỐN ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG

VƯỢT QUÁ 1,05 TỶ ĐỒNG

 

Kính gửi3:…………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đứng tên vay vốn4:……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại: ………………………………………………………………….

Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăng ký tạm trú ……………………………………………………. 

Số thành viên trong hộ gia đình……………………người (kèm theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của các thành viên trong hộ có công chứng).

Tôi xin cam đoan về thực trạng nhà ở5 của hộ gia đình như sau: 

  1. Hộ gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ nêu trên, diện tích sàn nhà ở bình quân của hộ gia đình hiện nhỏ hơn 8 m2/người           
  2. Hộ gia đình tôi đang sinh sống cùng với bố mẹ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên 
  3. Hộ gia đình tôi đang ở nhờ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên (đối với trường hợp ở nhờ nhà của họ hàng hoặc của người thân) 

        Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai và xin cam kết chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành phố6    ………/.

 

………., ngày ……. tháng ……năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

UBND xã (phường)…………………..xác nhận các nội dung  đã khai của người đứng tên vay vốn là đúng.

 

TM. Ủy ban nhân dân xã (phường)……… Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố)………

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Gửi Uỷ ban nhân dân  xã (phường) nơi ở hiện tại.

4 Là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú..

5 Đánh dấu X vào ô tương ứng với thực trạng nhà ở.

6 Nơi người đứng tên đang sinh sống.

ĐÁNH GIÁ post

HOTLINE: Đình Doanh 0969.806.999 - Quốc Cường 0981.492.888

Ý kiến bạn đọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CC HH02 Thanh Hà

- Trung tâm quận Hà Đông

- Diện tích 52 - 55 - 64 - 69 - 76m2

- Hỗ trợ vay gói Thương Mại

9,5tr/m2

Hotline: 0981.492.888

Bảng Báo Giá Chung Cư Thanh Hà Mới Nhất Năm 2020


TOP